Section 1557 Affordable Care Act (ACA)

Diabetic Foot & Wound Center complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-303-321-4477  ï¼ˆTTY:1-303-321-4477 )。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 )번으로 전화해 주십시오

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-303-321-4477  (телетайп: 1-303-321-4477 ).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-303-321-4477  (መስማት ለተሳናቸው: 1-303-321-4477 ).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-4477-321-303 رقم .(1-303-321-4477 ) :والبكم الصم ھ

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-303-321-4477  (ATS : 1-303-321-4477 ).

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-303-321-4477  (टिटिवाइ: 1-303-321-4477 ) ।

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-303-321-4477  ï¼ˆTTY:1-303-321-4477 )まで、お電話にてご連絡ください。

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ) با. باشد Ù…ÛŒ ف

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-303-321-4477  (TTY:1-303-321-4477 ), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-303-321-4477 
(TTY: 1-303-321-4477 ). 

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 
1-303-321-4477  (TTY: 1-303-321-4477 ).

Contact Us